Asistovaný kontakt

Služba určená dětem a rodičům (případně jiným osobám blízkým dítěti), kteří nežijí spolu, mají zájem se společně vídat, ale z různých důvodů (trvalé spory rodičů, dlouhodobé odloučení, a jiné) je pro všechny strany výhodné setkání uskutečnit v bezpečném a neutrálním prostředí za přítomnosti odborného pracovníka, který napomáhá zmírňovat vzájemné konflikty, pomáhá a usnadňuje dítěti bez studu a strachu navázat a prohlubovat vztah se svými příbuznými. Cílem asistovaných kontaktů je pomoci rodinám překlenout náročné období a zmírnit konflikty mezi dospělými tak, aby dále styk dítěte s druhým rodičem již mohl probíhat v přirozeném prostředí.

Asistovaný kontakt je bezpečně ošetřen smlouvou mezi rodiči, ve které jsou dohodnuta základní pravidla a podmínky (místo, datum a čas kontaktu, dohoda ohledně dárků pro dítě, vzájemného oslovování, témat, která by rodiče před dětmi neměli zmiňovat, a jiné).

Asistované předávání

Tato služba blízce souvisí s asistovanými kontakty. Využívá se zvláště v situacích, kdy spory mezi rodiči jsou natolik vyhrocené, že jejich vzájemné setkání může být natolik traumatizující pro všechny strany, zvláště pak pro dítě, že nejvhodnější cestou je vzájemnému kontaktu zcela zamezit.

Jednou z variant, kdy se rodiče vůbec nemusejí potkat, může být kontakt dojednán následovně: Jeden z rodičů dítě přivede ve smluvený termín na místo předávání (prostory poradny SPOLU), kde již čeká odborný pracovník. Ten dítě převezme, s rodičem prokonzultuje důležité skutečnosti (zdravotní stav dítěte, školní příprava, plánované dovolené, apod.) a rodič může odejít. Následně pak přichází druhý rodič, kterému pracovník předá dítě, veškeré informace a jeho osobní věci.

Co znamená asistovaný kontakt?

 • setkávání nezletilého dítěte s osobou, v jejíž péči dítě není (druhý rodič, rodinný příslušník, osoba dítěti blízká)
 • v bezpečném a neutrálním prostředí
 • za přítomnosti odborného pracovníka

Pro koho je asistovaný kontakt vhodný?

 • rodiče, kteří mezi sebou nedokážou komunikovat v zájmu dítěte
 • ve vyhrocených situacích, kdy mezi rodiči dochází k hádkám a konfliktům
 • při setkání rodiče s dítětem po delším odloučení (ztráta vzájemné vazby)
 • rodiče cítí potřebu podpory nestranného odborníka
 • rodiče a děti, kteří potřebují navázat a upevnit vzájemný kontakt za asistence nezávislého odborníka

Co je cílem asistovaného kontaktu?

 • umožnit dítěti setkání s rodičem nebo jinou blízkou osobou bez emocionálně náročných a vypjatých situací, bez hádek a konfliktů
 • směřovat k dosažení takových změn, aby setkávání mohlo probíhat bez asistence v přirozeném prostředí rodiny
 • zmírnit konflikty a napjatou atmosféru mezi rodiči
 • usnadnit bezproblémový kontakt dítěte s oběma rodiči
 • pozitivních změn lze dosáhnout pouze při aktivní spolupráci rodičů s  pracovníky

Co musím udělat, když chci využít asistovaný kontakt?

 • telefonicky ne čísle 735 12 18 13, osobně nebo e-mailem na poradna@rodicespolu.cz kontaktovat pracovnici poradnu
 • s pracovníkem probrat a vyjasnit možnosti a očekávání spolupráce
 • dohodnout termín společného setkání v poradně a podmínky spolupráce
 • podepsat smlouvu o zajištění asistovaného kontaktu

 

Úvodní setkání s rodiči je poskytováno bezplatně

Cena za poskytnutí asistovaného kontaktu činí 400,-Kč/hodina

Výše uvedenou službu jsme nuceni v souladu se stanoviskem MPSV ČR, podle kterého neleze hradit poskytování asistovaného kontaktu ani v rámci sociální služby ani v rámci pověření k výkonu SPOD zpoplatnit částkou 400,- Kč/hodina.

V současné době nemá naše organizace schválený žádný dotační titul, ze kterého by případně mohla poskytovat službu asistovaného kontaktu bezplatně.

Rodiče se podílejí na úhradě rovným dílem.

 

Přeobjednání, nemůžu přijít na sjednanou schůzku

 

Pokud nemůže jeden z rodičů přijít na domluvený termín asistovaného kontaktu, je povinen před dohodnutým termínem co nejdříve kontaktovat poradnu SPOLU a druhého rodiče, nejlépe den předem, nejpozději do 10:00 hodin v den konaného termínu, a to telefonicky
                                                                                      tel. číslo 735 12 18 13,

nebo e-mail poradna@rodicespolu.cz, poradna@akademickyustav.cz.

 

V případě, že termín nebude předem zrušen je rodičům účtován poplatek ve výši  400Kč.

 

Schůzka se neuskuteční z důvodu, že jeden z rodičů nepřišel

Je-li domluven termín asistovaného kontaktu dítěte a jeden z rodičů se na smluvený termín schůzky nedostaví, tzn. že asistovaný kontakt neproběhne, je potřeba sazbu  ve výši 400,- Kč uhradit.

Informace o tom jak bude poplatek hrazen /jednorázově, měsíčně..,, hotovostně, převodem/ a jak bude tento náklad rozdělen mezi rodiče bude uvedeno ve Smlouvě o poskytování služby asistovaného kontaktu.