Projekty realizované v roce 2020

Evropský sociální fond

Název projektu: Standardizace sociální práce v poradenství, edukaci rodičů v rozvodové/rozchodové situaci

Reg. číslo projektu:CZ.03.2.63/0.0/0.0/0015133

 

 

 

MPSV – Odbor rodinné politiky a ochrany práv dítěte

Název dotačního řízení:  Dotační program Rodina

Název podporované dotační oblasti: II. Podpora práce s dětmi a rodinami v oblasti SPOD

Název projektu: Děti rodičů, rodiče dětí

Číslo projektu: 16813

Období realizace: 1.1.2020 – 31.12.2020

Projekt je zaměřen na dlouhodobou, systematickou práci s dětmi a jejich rodiči, které jsou vedeny v evidenci SPOD.

 

 

 

 

 

Magistrát města Karviná

Dotace z rozpočtu statutárního města Karviná (sociální oblast) pro registrované sociální služby a návazné služby.

Název projektu: Děti rodičů, rodiče dětí

Číslo smlouvy: MMK/SML/386/2020

Období realizace: 1.1.2020 – 31.12.2020

Projekt je zaměřen na dlouhodobou, systematickou práci s dětmi v Karviné, které jsou vedeny v evidenci OSPOD.  Projekt se také snaží vytvořit informační zázemí pro rodiny prostřednictvím plánovaných tréninků rodičovských kompetencí a praktických workshopů, zajištění moderovaného setkání rodiny (mediace), pomoc psychologa.

 

 

 

 

 

Město Orlová

Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rok 2020  – Podpora neregistrovaných služeb nedefinovaných dle zákona o sociálních službách.

Název projektu:  Klub pro rodiče KOKR

Období realizace: 1.12020  – 11.12.2020

Cílovou skupinou klubu KOKR jsou rodiče dětí do 15 let věku v evidenci OSPOD. V rámci činnosti klubu bude docházet k řešení situací, které se týkají rodičovské péče, přídavků na děti, výchovných problémů, komunikace v rodině apod.

 

NADACE OKD

Poskytnutí nadačního příspěvku na rok 2020

Příspěvek je poskytnut z programu: Pro region

Nadační příspěvek určený pro projekt: Děti rodičů, rodiče dětí

Období realizace:  2.3.2020 – 28.2.2021

Projekt je zaměřen na dlouhodobou, systematickou práci s dětmi a jejich rodiči, které jsou vedeny v evidenci SPOD.

 

 

 

 

Podpořené projekty v roce 2019

Město ORLOVÁ

Program č. 2: Podpora neregistrovaných služeb nedefinovaných dle zákona o sociálních službách

Název projektu: Klub pro rodiče KOKR

Období realizace: 1.3.2019-30.11.2019

Cílovou skupinou klubu KOKR jsou rodiče dětí do 15 let věku v evidenci OSPOD. V rámci činnosti klubu bude docházet k řešení situací, které se týkají rodičovské péče, přídavků na děti, výchovných problémů, komunikace v rodině apod.

 

 

 

MPSV – Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí

Název dotačního řízení: Dotační program Rodina

Název podporované dotační oblasti: ll. Podpora rodin v agendě SPOD

Název projektu: Děti rodičů, rodiče dětí

Číslo projektu: 16127

Období realizace: 1.1.2019 – 31.12.2019

Projekt je zaměřen na dlouhodobou, systematickou práci s dětmi a jejich rodiči, které jsou vedeny v evidenci OSPOD.

 

 

 

Magistrát města Karviná

Dotace z rozpočtu statutárního města Karviné (sociální oblast) pro registrované sociální služby a návazné služby.

Název projektu: Děti rodičů, rodiče dětí

Číslo smlouvy:MMK/SML/280/2019

Období realizace: 1.1.2019-31.12.2019

Projekt je zaměřen na dlouhodobou, systematickou práci s dětmi v Karviné, které jsou vedeny v evidenci OSPOD.  Projekt se také snaží vytvořit informační zázemí pro rodiny prostřednictvím plánovaných tréninků rodičovských kompetencí a praktických workshopů.

 

 

Moravskoslezský kraj

Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2019

Název projektu: Děti rodičů, rodiče dětí

Období realizace: 1.1.2019-31.12.2019

Projekt je zaměřen na dlouhodobou, systematickou práci s dětmi v Karviné, které jsou vedeny v evidenci OSPOD.  Projekt se také snaží vytvořit informační zázemí pro rodiny prostřednictvím plánovaných tréninků rodičovských kompetencí a praktických workshopů.

 

 

 

Projekty SPOD 2018

Dotace z kapitoly 313- MPSV – Poskytování služeb na podporu rodiny

Název projektu: “Děti rodičů, rodiče dětí”

Číslo projektu: 14828

Číslo jednací: MPSV-2018/79906-213

Období realizace: 1.1.2018 – 31.12.2018

Projekt je zaměřen na dlouhodobou systematickou práci s rodiči a jejich dětmi, které jsou vedeny v evidenci oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Projekt řeší získání a rozšíření základních rodičovských a sociálních kompetencí u osob pečujících o děti mladší 15 let prostřednictvím navazujících aktivit. Vedle vzdělávacích aktivit směřujících k rozvoji rodičovských kompetencí projekt nabízí také zajištění asistovaných kontaktů a zajištění mediace.

Dotace z rozpočtu Statutárního města Karviné

Název projektu: “Děti rodičů, rodiče dětí”

Číslo smlouvy: MMK/SML/343/2018

Období realizace: 1.1. 2018- 31.12. 2018

Cílem projektu je podpora dětí v evidenci SPOD a jejich rodičů při řešení těžkých životních situací (rozvod, chudoba, výchovné problémy), ochrana práv dětí v evidenci SPOD, a to především na moderovaných setkáních rodiny a na tréninkových pracovištích. Podpora rodičovských kompetencí na aktivizačních workshopech, mediace, asistované kontakty, pomoc psychologa

Dotace z rozpočtu MSK

Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2018

PDČ 3/18 Podpora realizace činností zaměřených na multidisciplinární spolupráci subjektů, spolupracujících s rodinou dítěte (vyjma dětí svěřených do náhradní rodinné péče), procházející rodičovským sporem (není podmínkou, aby se jednalo o dítě uvedené v § 6 z. č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí)

Název projektu: Zajištění mediace a asistovaného kontaktu

Číslo smlouvy: 03238/2018/SOC

Období realizace: 1.1. 2018- 31.12. 2018

Aktivity jsou zaměřeny na podporu rodiny procházející rodičovským sporem. Cílem je umožnit prostřednictvím mediace snížit negativní dopady rozpadu rodiny na děti a díky asistovaným kontaktům chránit práva dětí a vytvořit jim bezpečné prostředí při setkáváním s rodinným příslušníkem.

PDČ 2/18 Podpora ohroženým dětem ve smyslu § 6 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí (vyjma dětí svěřených do náhradní rodinné péče) – aktivit směřujících k sociálnímu začleňování rodiny, podpora sdílené a neformální péče o děti a mládež

Název projektu: Děti rodičů, rodiče dětí

Číslo smlouvy: 02329/2018/SOC

Období realizace: 1.1. 2018- 31.12. 2018

Cílem projektu je podpora rodičovských kompetencí formou tréninkových aktivit- workshopy na podporu rodičovství, tréninkové pracoviště Učíme se spolu.

 

Děti rodičů, rodiče dětí

Akademický ústav Karviná, z.ú. je realizátorem projektu DĚTI RODIČŮ, RODIČE DĚTÍ, který je zaměřen na dlouhodobou systematickou práci s rodinou, tj. s rodiči a dětmi, které jsou vedeny v evidenci oddělení sociálně- právní ochrany dětí a v okresu Karviná.

Cílem projektu je pomoci rodičům získávat, rozvíjet, upevňovat a obnovovat základní rodičovské a sociální kompetence, podporovat uchopení mateřské a otcovské role a působit preventivně vůči nežádoucím jevům v rodinném prostředí prostřednictvím řady aktivit.

V rámci projektu byla zřízena poradna sociálně- právní ochrany dětí SPOLU, na kterou se mohou rodiče a děti obrátit a společně s pracovníky řešit vzniklou tíživou situaci.

Dalšími aktivitami projektu je realizace workshopů na podporu rodičovství a tréninkové programy určené ke společné práci dětí a rodičů s praktickým zaměřením na zlepšování vzájemných vazeb, posílení rodičovských dovedností a budování žádoucích a přijatelných vzorců chování u dětí.

Rodinám může být zprostředkovávána mediace– pomoc při řešení rodinných a občanských sporů prostřednictvím nezávislé osoby mediátora. V neposlední řadě poradna rovněž nabízí nejen rodinám v porozvodové a porozchodové situaci možnost asistovaného kontaktu dětí s osobou, v jejíž péči dítě není, za přítomnosti odborného pracovníka.

 

 

Aktivity projektu DĚTI RODIČŮ, RODIČE DĚTÍ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a rozpočtu Statutárního města Karviná.