Projekty

Projekty SPOD 2018

Dotace z kapitoly 313- MPSV – Poskytování služeb na podporu rodiny

Název projektu: „Děti rodičů, rodiče dětí“

Číslo projektu: 14828

Číslo jednací: MPSV-2018/79906-213

Období realizace: 1.1.2018 – 31.12.2018

Projekt je zaměřen na dlouhodobou systematickou práci s rodiči a jejich dětmi, které jsou vedeny v evidenci oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Projekt řeší získání a rozšíření základních rodičovských a sociálních kompetencí u osob pečujících o děti mladší 15 let prostřednictvím navazujících aktivit. Vedle vzdělávacích aktivit směřujících k rozvoji rodičovských kompetencí projekt nabízí také zajištění asistovaných kontaktů a zajištění mediace.

 

 

Dotace z rozpočtu Statutárního města Karviné

Název projektu: „Děti rodičů, rodiče dětí“

Číslo smlouvy: MMK/SML/343/2018

Období realizace: 1.1. 2018- 31.12. 2018

Cílem projektu je podpora dětí v evidenci SPOD a jejich rodičů při řešení těžkých životních situací (rozvod, chudoba, výchovné problémy), ochrana práv dětí v evidenci SPOD, a to především na moderovaných setkáních rodiny a na tréninkových pracovištích. Podpora rodičovských kompetencí na aktivizačních workshopech, mediace, asistované kontakty, pomoc psychologa

 

Dotace z rozpočtu MSK

Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2018

PDČ 3/18 Podpora realizace činností zaměřených na multidisciplinární spolupráci subjektů, spolupracujících s rodinou dítěte (vyjma dětí svěřených do náhradní rodinné péče), procházející rodičovským sporem (není podmínkou, aby se jednalo o dítě uvedené v § 6 z. č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí)

Název projektu: Zajištění mediace a asistovaného kontaktu

Číslo smlouvy: 03238/2018/SOC

Období realizace: 1.1. 2018- 31.12. 2018

 

Aktivity jsou zaměřeny na podporu rodiny procházející rodičovským sporem. Cílem je umožnit prostřednictvím mediace snížit negativní dopady rozpadu rodiny na děti a díky asistovaným kontaktům chránit práva dětí a vytvořit jim bezpečné prostředí při setkáváním s rodinným příslušníkem.

 

PDČ 2/18 Podpora ohroženým dětem ve smyslu § 6 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí (vyjma dětí svěřených do náhradní rodinné péče) – aktivit směřujících k sociálnímu začleňování rodiny, podpora sdílené a neformální péče o děti a mládež

Název projektu: Děti rodičů, rodiče dětí

Číslo smlouvy: 02329/2018/SOC

Období realizace: 1.1. 2018- 31.12. 2018

Cílem projektu je podpora rodičovských kompetencí formou tréninkových aktivit- workshopy na podporu rodičovství, tréninkové pracoviště Učíme se spolu.

 

 

Děti rodičů, rodiče dětí

Akademický ústav Karviná, z.ú. je realizátorem projektu DĚTI RODIČŮ, RODIČE DĚTÍ, který je zaměřen na dlouhodobou systematickou práci s rodinou, tj. s rodiči a dětmi, které jsou vedeny v evidenci oddělení sociálně- právní ochrany dětí a v okresu Karviná.

Cílem projektu je pomoci rodičům získávat, rozvíjet, upevňovat a obnovovat základní rodičovské a sociální kompetence, podporovat uchopení mateřské a otcovské role a působit preventivně vůči nežádoucím jevům v rodinném prostředí prostřednictvím řady aktivit.

V rámci projektu byla zřízena poradna sociálně- právní ochrany dětí SPOLU, na kterou se mohou rodiče a děti obrátit a společně s pracovníky řešit vzniklou tíživou situaci.

Dalšími aktivitami projektu je realizace workshopů na podporu rodičovství a tréninkové programy určené ke společné práci dětí a rodičů s praktickým zaměřením na zlepšování vzájemných vazeb, posílení rodičovských dovedností a budování žádoucích a přijatelných vzorců chování u dětí.

Rodinám může být zprostředkovávána mediace– pomoc při řešení rodinných a občanských sporů prostřednictvím nezávislé osoby mediátora. V neposlední řadě poradna rovněž nabízí nejen rodinám v porozvodové a porozchodové situaci možnost asistovaného kontaktu dětí s osobou, v jejíž péči dítě není, za přítomnosti odborného pracovníka.

Aktivity projektu DĚTI RODIČŮ, RODIČE DĚTÍ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a rozpočtu Statutárního města Karviná.