Mediace

Mediace

Pomoc při řešení rodinných a občanských sporů – MEDIACE

Pomoc při řešení rodinných a občanských sporů, díky tzv. mediaci. Zprostředkování a pomoc s vyřešením sporu prostřednictvím nezávislé osoby mediátora. Tato metoda přispívá k vyřešení kritické životní situace s pokud možno minimálními negativními dopady na zúčastněné osoby, jak na děti, tak i dospělé. Vycházíme ze zkušenosti, že rodinné či sociální vztahy a situace jsou často komplikované ať už se jedná o rodinné spory, zejména mezi ex-partnery, rodinnými příslušníky a dalšími osobami v pracovních nebo občanských sporech.

“Rodiče, rozcházíte se a nemůžete se domluvit na budoucím uspořádání?”

“Chcete, aby vaše vzájemné konflikty neovlivnily spokojené dětství vašich dětí?”

Pomoc při řešení rodinných a občanských sporů

Pro cílovou skupinu zajišťujeme mediaci, která napomůže při řešení konfliktních situací

a může předejít dlouholetým vleklým soudním sporům bez jistého výsledku pro všechny a značné finanční a emoční zátěže.

Co je mediace

 • mimosoudní řešení sporů za přítomnosti nezávislé třetí osoby- mediátora
 • hledání řešení zdánlivě neřešitelných sporů
 • zohlednění zájmů obou stran sporu

Kdo je mediátor a co dělá

 • speciálně vyškolený nestranný profesionál
 • má dovednosti v řešení konfliktů a vedení efektivního vyjednávání
 • dává možnost oběma stranám vyjádřit své pocity, potřeby a očekávání
 • pomáhá vidět situaci očima druhé strany
 • řídí proces dojednávání pravidel
 • vytváří podmínky k nalezení řešení
 • pomáhá najít schůdné řešení sporů, na kterém se domluví obě strany, a dojít k vzájemné dohodě stran

Co není v moci mediátora

 • nemůže vyřešit naši situaci, to musíme my, jen nám pomůže dospět ke společnému řešení
 • mediátor není můj advokát ani svědek u soudu
 • mediátor není soudce
 • nerozhoduje, nehodnotí a neodsuzuje
 • nebude radit
 • je nestranný
 • nedonutí druhou stranu přistoupit na mé podmínky, pokud druhé straně nevyhovují

Základní principy mediace

 • dobrovolná účast obou stran sporu
 • důvěra a mlčenlivost všech zúčastněných
 • nestrannost mediátora
 • aktivita a spolupráce
 • vstřícný a nekonfliktní přístup
 • časová náročnost – zpravidla 3 hodiny na jedno mediační setkání
 • bezplatná v rámci dotačních titulů
 • možnost přizvání dalších osob, např. dětí, se souhlasem obou stran

Co mediace může například řešit

 • konfliktní vztahy mezi rodiči navzájem nebo rodiči a dětmi
 • péči o děti a jejich potřeby
 • styk druhého rodiče s dítětem
 • výživné
 • otázku bydlení
 • finanční a majetkové vypořádání
 • nastavení pravidel v rodinných vztazích a soužití
 • mezigenerační a příbuzenské spory

K čemu mediace směřuje

 • vyjasnění vzájemných potřeb a očekávání
 • ujasnění cílů a možností řešení
 • mediační dohoda

Co mi mediace může dát

 • možnost domluvit se na budoucím uspořádání věcí
 • dohodu tak, jak si ji společně nastavíme a která bude oběma stranám vyhovovat
 • bez emočně a časově náročných sezení u soudu dojít ke společnému řešení
 • náhled na to, jak to vidí druhá strana
 • mediační dohoda může sloužit jako podklad pro rozhodnutí soudu

Jak to probíhá, když chci zajistit mediaci

 • osobně, telefonicky na čísle 735 12 18 13 nebo e-mailem na poradna@rodicespolu.cz kontaktuji pracovnici poradny SPOLU
 • mohu požádat o spolupráci OSPOD
 • sociální pracovnice poradny SPOLU kontaktuje druhou stranu a domluví termín separátního jednání s oběma stranami zvlášť
 • v poradně probereme podmínky a možnosti mediace a vyjasníme očekávání
 • podepíšeme smlouvu o provedení mediačního setkání
 • domluvíme termín mediačního setkání s mediátorem
 • mediační setkání trvá zpravidla 3 hodiny
 • mediaci mohu kdykoliv ukončit nebo sjednat další mediační setkání
 • výstupem může být mediační dohoda