PORADNA SPOLU

Zařízení odborného poradenství

 • Poradna sociálně právní ochrany dětí SPOLU

Pro děti jsou tu rodiče, pro rodiče je tu poradna SPOLU

Poslání:

Posláním Poradny SPOLU je podpora rodičů a dětí při řešení obtížných rodinných situací prostřednictvím odborného sociálního poradenství za spolupráce  s orgány SPOD a dalšími institucemi, které pracují s cílovou skupinou.

V rámci pověření  KÚ Poradna vykonává sociálně- právní ochranu dětí. Ta představuje zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči  a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním. Ochrana dítěte, která je širším pojmem než sociálně-právní ochrana, tak zahrnuje ochranu rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte.

Cílem aktivit poradny SPOLU je:

 • spokojené dítě vyrůstající ve stabilním rodinném prostředí
 • rodič, který umí naslouchat svým dětem a umí přijatelným způsobem naplňovat jejich potřeby
 • osvojení žádoucích vzorců chování u dětí
 • řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • orientace rodičů v rodičovských kompetencích
 • posílení sociálních dovedností rodiče
 • stabilizace a posílení rodiny

k dosažení stanovených cílů využíváme:

 • poradenství při výchově a vzdělávání dítěte
 • činnosti zaměřené na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
 • odborné poradenství pro péči o děti
 • posilování rodičovských kompetencí prostřednictvím workshopů a tréninkových aktivit
 • předkládání vhodné alternativy řešení problémů v rodině
 • asistovaný kontakt
 • řešení rodinných a občanských sporů prostřednictvím třetí nezávislé osoby mediátora

Cílová skupina:

 • rodiny s dětmi do 15 let věku v evidenci OSPOD
 • rodiny žijící na území okresu Karviná
 • rodiny s dětmi v rozvodu, nebo rozchodu (s doporučením OSPOD)

Seznam činností na základě pověření 

 • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě [§ 11 odst. 1 písm. a) ZSPOD];
 • Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu [§ 11 odst. 1 písm. c) ZSPOD];
 • Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti (§ 40) ZSPOD;

Název zařízení: PORADNA SPOLU, Mírová 1434/27, 735 06 Karviná – Nové Město

Název zařízení: PORADNA SPOLU, Masarykova tř. 900, 735 14 Orlová – Lutyně

Název zařízení: PORADNA SPOLU, Školní 390, 739 91 Jablunkov

 • Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti (§ 43).

 

 

Zásady činnosti

 • bezplatnost  – v souladu s §58 zákona o SPOD jsou činnosti poskytovány bezplatně
 • důvěrnost informací- pracovníci poradny jsou vázáni povinnou mlčenlivostí s výjimkou zákonem definované oznamovací povinnosti (blíže v sekci Povinná mlčenlivost a ohlašovací povinnost)
 • dobrovolnost – důraz na svobodné rozhodnutí klienta zda a jak chce svou situaci řešit
 • aktivita- svou situaci musí klient chtít řešit a na tomto řešení se aktivně podílet
 • rovnost – poradna nabízí klientům otevřený a bezpečný prostor bez ohledu na etnické, názorové, náboženské či jakékoliv jiné odlišnosti
 • individuální přístup – vychází z individuálních potřeb každého klienta
 • motivace – motivuje rodiče a další osoby zodpovědné za výchovu dětí ke zvyšování rodičovských kompetencí
 • dodržování základních lidských práv a svobod
 • podpora kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 • sociální začleňování
 • informovanost klienta o používaných postupech

Sídlo poradny SPOLU:

 • Mírová 1434/27, 735 06 Karviná – Nové Město
 • Masarykova tř. 900, 735 14 Orlová – Lutyně
 • Školní 390, 739 91 Jablunkov

Psychologická péče

Na přání klienta je možné sjednat schůzku s psychologem/ rodinným terapeutem.