PORADNA SPOLU

Povinná mlčenlivost a ohlašovací povinnost

Povinná mlčenlivost a ohlašovací povinnost

Profese sociální práce ze své podstaty pracuje často s osobami v nepříznivé životní situaci. Tyto osoby mnohdy přichází s velmi citlivými tématy a vyžadují empatický, ale zároveň i profesionální přístup. V rámci vytvoření důvěry mezi klientem a pracovníkem je zapotřebí mít vzájemné jistoty, o které je možné se opřít.

Sociální pracovník je povinen respektovat klientovo právo na soukromí a důvěrnost sdělení. Informace, které od klienta získává, použije k tomu, aby mohl co nejefektivněji nastavit formu služeb a pomoci.

Bez souhlasu klienta neposkytne informace o něm třetí osobě. Tato povinná mlčenlivost platí i poté, co klient ukončí spolupráci, i poté, co pracovník ukončí pracovní poměr v organizaci.

Existují ovšem výjimky, kdy je sociální pracovník ze zákona povinen informace o klientovi poskytnout třetí osobě- OSPODu, policii ČR nebo státnímu zástupci.

Jedná se o následující případy:

 • oznamovací povinnost, která vyplývá ze zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku:
  Pokud se sociální pracovník hodnověrným způsobem dozví, že jiná osoba připravuje, páchá nebo již spáchala trestný čin zmíněný v paragrafech §367 a §368 trestního zákoníku, má povinnost tento trestný čin překazit /oznámit. Tato povinnost platí pro všechny, tedy i pro samotného klienta. Pokud ovšem klient sdělí jakékoliv podobné informace sociálnímu pracovníkovi, musí vzít na vědomí, že sociální pracovník je povinen toto oznámit.
 • Odkazy na paragrafy, na které se vztahuje tato problematika.

   

 • oznamovací povinnosti, která vyplývá ze zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí:
  • Každý je oprávněn upozornit na závadné chování dětí jejich rodiče (§ 7 zákona o SPOD);
  • Každý občan je oprávněn upozornit pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících ze zneužití práv z rodičovské odpovědnosti, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti nebo na skutečnosti uvedené v § 6 zákona o SPOD (§ 7 zákona o SPOD);
  • Každé dítě má právo požádat při ochraně svých práv a oprávněných zájmů pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí, školy, školská zařízení, zdravotnická zařízení, pracovníky neziskových organizací o pomoc , a to i bez vědomí rodičů nebo jiných osob, které se o ně pečují (§ 8 zákona o SPOD);
  • Státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a poskytovatelé sociálních služeb, popřípadě další zařízení určená pro děti, jsou povinni oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6 zákona o SPOD, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o takové skutečnosti dozví. Při plnění povinností se nelze dovolávat povinnosti zachovávat mlčenlivost podle zvláštního předpisu (§ 10 zákona o SPOD).