Desatero předškoláka

Desatero předškoláka

Prázdniny jsou v plném proudu, ale ti rodiče, jejichž potomek se v pondělí 3. září poprvé posadí do školní lavice, už přinejmenším začínají být nervózní. Ti svědomitější už mají aktovku, pouzdro i s vybavením, všelijaké barvičky, sešity, papučky… no je toho hodně. A každá škola navíc má trošku jiné požadavky. Ti méně svědomití (jako třeba já) to nechávají na poslední chvíli, takže se vám stane, že pouzdro přijde poštou až týden po začátku školního roku, což vám to dítě náležitě dá “sežrat”….   :))

Tak, to máme výbavu, kterou lze koupit, podědit, nebo třeba v rámci nějaké reklamní akce dostat. A pak tady je ještě výbava, kterou se dítě musí naučit a se kterou mu prostě rodiče musejí pomoci. Ministerstvo školství vytvořilo přehled vlastností a schopností, které by dítě mělo ještě před vstupem do školy mít a umět. Podrobný výčet najdete na stránkách Ministerstva. A pro ty, kterým se to nechce číst celé, to trošku shrneme:

POHYB – Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.

                   

hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, umí se obout a obléct (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice), je samostatné při jídle, uklidí po sobě, používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, pamatuje na splachování,

SAMOSTATNOST – Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.

zvládá občas odloučení od rodičů (vydrží u babičky nebo ve školce v přírodě) , má svůj názor a dokáže souhlasit i nesouhlasit, ovládá se a kontroluje, dovede odložit přání na pozdější dobu, dodržuje dohodnutá pravidla

 
JAZYK A ŘEČ – Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.

umí srozumitelně mluvit a rozumí většině slov, se kterými se běžně setkává, dokáže povyprávět příběh, umí se hůlkovým písmem podepsat, spolupracuje ve skupině

 
MANIPULACE – Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.

umí si hrát se stavebnicí, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize, zvládne navlékat korálky, umí správně držet tužku a dokáže kreslit plynulými pohyby, obkresluje, vybarvuje, nakreslí čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník, rozlišuje pravou i levou ruku (může chybovat)

 
VNÍMÁNÍ – Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.

rozlišuje a porovnává barvy, velikost, tvary, materiál, složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů, rozlišuje zvuky, vytleskává slabiky ve slově, najde rozdíly na dvou obrazcích

 
MYŠLENÍ – Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.

počítá na prstech, umí počítat po jedné, rozpozná kruh, čtverec, trojúhelník atd., třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti, umí řešit jednoduché hádanky, rébusy, labyrinty, rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

 
PAMĚŤ – Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.

dokáže se soustředit na jednu činnost alespoň 10 minut, dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé, zapamatuje si, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit, umí básničky, písničky, říkanky

 
PRAVIDLA – Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.

zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se, umí se kamarádit s dětmi i dospělými, zapojí se do práce ve skupině, vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor, umí dodržovat pravidla v rodině i ve skupině, k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky), dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším

 
TVOŘIVOST – Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.

pozorně poslouchá a sleduje pohádku, film, divadlo a je schopno to “usedět”, zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické zahrady, statku, farmy apod., svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, zná mnoho písniček, básniček, pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny, vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí, dokáže si hrát např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře

 
ZNALOSTI – Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.

vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole),ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi, zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, ví, jak se má chovat (např. doma, ve školce, u lékaře, v divadle, v obchodě, rozumí rozdílům mezi živou a neživou přírodou, umí pojmenovat části lidského těla, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti, uvědomuje si možná nebezpečí, uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí